Avizarea practicii medicilor dentiști

 

Pentru a practica profesia de medic dentist pe teritoriul României, medicii dentiști cetățeni români și medicii dentiști cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene stabiliți în România, au obligația de a se înscrie în Colegiul Medicilor Dentiști din România.

1. La înscrierea în colegiu, sunt necesare următoarele documente:

A. Pentru cetățenii români:

 • Cerere de înscriere în colegiu
 • Declarație pe proprie răspundere
 • Diploma de licență: original și copie
 • Carte de identitate: copie
 • Certificat de căsătorie (doar pentru colege): copie
 • Certificat de cazier judiciar
 • Aviz medical de la medicul de familie și aviz neuropsihiatric (nu este necesar să faceți tot setul de analize ca pt școala de șoferi)
 • Asigurare de răspundere civilă (malpraxis): copie
 • Taxa de înscriere: 190 lei și plata cotizației lunare (40 lei) în avans pentru 3 luni
 • Taxa pentru certificatul de membru: 150 lei
 • Dacă aveți deja asigurat un loc de muncă sau dacă aveți în vedere angajarea la un medic: adeverință de la medicul angajator
 • 2 poze tip buletin
 • Taxa de înscriere se plătește numai în momentul depunerii dosarului.

 

B. Pentru cetățenii străini. Solicitarea exercitării profesiei de medic dentist pe teritoriul României din partea cetățenilor străini menționați mai sus se soluționează de către Ministerul Sănătății în colaborare cu CMDR, în termen de 3 luni de la depunerea dosarului care va cuprinde:

 • Cerere tip
 • Documentul de cetățenie (B.I, C.I., Pașaport, Permis se ședere): copie
 • Documentele care atestă formarea în profesie: copie
 • Certificatul emis de autoritățile competente ale statului membru de origine sau de proveniență, prin care se atestă că titlurile oficiale de calificare sunt cele prevăzute de Directiva 2005/36CE
 • Certificatul de sănătate fizică și psihică emis de statul membru de origine sau de proveniență
 • Dovada emisă de statul membru de origine sau de proveniență, prin care se atestă onorabilitatea și moralitatea posesorului
 • Dovada de asigurare privind răspunderea civilă pentru greșeli în activitatea profesională, emisă de unul din statele membre menționate mai sus
 • Certificat de căsătorie (pentru colege): copie
 • Cazier judiciar
 • Titluri oficiale de calificare profesională
 • Fotografie tip pașaport

2. Suspendarea calității de membru CMDR

La cerere, membrii Colegiului Medicilor Dentişti din România care din motive obiective întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei de medic dentist pot solicita suspendarea calităţii de mem

bru pe acea durată.Pe durata suspendării la cerere a calităţii de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România se suspendă obligaţiile şi drepturile ce decurg din lege şi din Regulamentul de organizare și funcționare.Medicii dentişti care

au întrerupt exercitarea profesiei de medic pentru o perioadă consecutivă mai mare de 5 ani pierd de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi dreptul de a exercita profesia de medic dentist.

Pentru suspendare trebuie să depuneți o cerere tip împreună cu următoarele documente, la secretariatul CMD Harghita.

3. Redobândirea calității de membru CMDR

În vederea redobândirii calităţii de Membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi a dreptului de liberă practică medicii

dentişti sunt obligaţi să urmeze un program de pregătire profesională sub forma unui stagiu practic cu durata de 6 luni.În cazul întreruperii exercitării profesiei de medic pe o perioadă mai mare de 10 ani, durata stagiilor va fi de două ori mai mare.

La finalizarea programului de pregătire profesională medicul va susţine un examen privind reatestarea profesională şi redobândirea calităţii de membru a Colegiului Medicilor Dentişti din România. Înscrierea la examen se va face în baza dovezii privind efectuarea stagiului de pregătire profesională şi realizarea în anul respectiv a unui număr de credite de educaţie medicală continuă stabilit de Consiliul Național.

Stagiile practice de pregătire profesională se vor desfăşura în cabinetele medicilor dentişti care au o vechime neîntreruptă în profesie mai mare de 8 ani sau gradul de medic primar sau specialist în specialitatea respectivă.

La finalul perioadei de pregătire medicul cursant va primi de la medicul coordonator o atestare privind parcurgerea perioadei de pregătire profesională şi propunerea de reacordare a dreptului de liberă practică.

Cerere de reluarea a activității

Examenul se va susţine în faţa unei comisii formată din medicii cu un grad profesional cel puţin egal cu cel al medicului ce doreşte reatestarea profesională şi redobândirea calităţii de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România. Comisia se aprobă de consiliul colegiului respectiv la propunerea Biroului Executiv Județean. Examenul se va desfăşura sub formă de testare orală şi practică. Calificativele acordate de către comisia de examen vor fi "admis" sau "respins".

Medicul coordonator va beneficia de acordarea unui număr de 40 de credite de EMC pentru fiecare persoană îndrumată. Un coordonator poate pregăti cel mult 2 medici pe an.

Nu se consideră întrerupere a exercitării profesiei perioada în care medicul urmează forme de învăţământ medical de specialitate ori perfecţionare profesională sau cercetare în domeniu.

Prezentare

Colegiul Medicilor Dentişti din România se organizează şi funcţionează în baza legii 95/2006, Titlul XIII, ca persoană juridică de drept public, având ca principal obiect de activitate apărarea, controlul şi supravegherea exercitării profesiunii de medic dentist, ca profesie liberală de practică publică autorizată, aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei.

Contact

CMS Harghita
Cod fiscal: 17371852

Sediul: Bld. Timișoarei nr. 4, et.1
Program de lucru al colegiului
Luni - Vineri 9:30 - 15:00

Telefon: 0266 31 44 15
E-mail: cmdrhr@gmail.com