Drepturile și Obligatiile Pacientului

Text extras din: Lege nr. 95/2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii

Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor

Art. 217.

(1) Asiguraţii au dreptul la un pachet de servicii de bază în condiţiile prezentei legi.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru care se elaborează de CNAS pe baza consultării Colegiului Medicilor din România, denumit în continuare CMR, Colegiului Medicilor Dentişti din România, denumit în continuare CMDR, Colegiului Farmaciştilor din România, denumit în continuare CFR, Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, denumit în continuare OAMMR, Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, denumit în continuare OBBC, precum şi a organizaţiilor patronale şi sindicale reprezentative din domeniul medical, până la data de 31 octombrie a anului în curs pentru anul următor. Proiectul se avizează de Ministerul Sănătăţii Publice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. În cazul nefinalizării elaborării contractului-cadru în termenul prevăzut, se prelungeşte prin hotărâre a Guvernului aplicabilitatea contractului-cadru din anul în curs.

(3) Contractul-cadru reglementează, în principal, condiţiile acordării asistenţei medicale cu privire la:

a) pachetul de servicii de bază la care au dreptul persoanele asigurate;

b) lista serviciilor medicale, a serviciilor de îngrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale şi a altor servicii pentru asiguraţi, aferente pachetului de servicii de bază prevăzut la lit. a);

c) criteriile şi standardele calităţii pachetului de servicii;

d) alocarea resurselor şi controlul costurilor sistemului de asigurări sociale de sănătate în vederea realizării echilibrului financiar al fondului;

e) tarifele utilizate în contractarea pachetului de servicii de bază, modul de decontare şi actele necesare în acest scop;

f) internarea şi externarea bolnavilor;

g) măsuri de îngrijire la domiciliu şi de recuperare;

h) condiţiile acordării serviciilor la nivel regional şi lista serviciilor care se pot contracta la nivel judeţean, precum şi a celor care se pot contracta la nivel regional;

i) prescrierea şi eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor şi a ortezelor, a dispozitivelor medicale;

j) modul de informare a asiguraţilor;

k) coplata pentru unele servicii medicale.

(4) Ministerul Sănătăţii Publice împreună cu CNAS sunt abilitate să organizeze licitaţii şi alte proceduri de achiziţii publice în vederea derulării programelor naţionale de sănătate, în condiţiile legii.

(5) CNAS va elabora norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, cu consultarea CMR, CFR, CMDR, OAMMR, OBBC, precum şi a organizaţiilor patronale şi sindicale reprezentative din domeniul medical, până la 15 decembrie a anului în curs pentru anul următor, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui CNAS.

(6) În cazul nefinalizării normelor metodologice, Ministerul Sănătăţii Publice le va elabora şi le va aproba prin ordin în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (5).

Legea drepturilor pacientului

Emitent: Parlamentul
Publicată în: Monitorul Oficial Nr. din 51 din 29 ianuarie 2003
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Text extras

 

CAP. 1
Dispoziții generale

ART. 1
In sensul prezentei legi:
a) prin pacient se înțelege persoana sănătoasă sau bolnava care utilizează serviciile de sănătate;
b) prin discriminare se înțelege distincția care se face intre persoane aflate in situații similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenentei etnice, originii naționale sau sociale, religiei, opțiunilor politice sau antipatiei personale;
c) prin îngrijiri de sănătate se înțelege serviciile medicale, serviciile comunitare si serviciile conexe actului medical;
d) prin intervenție medicala se înțelege orice examinare, tratament sau alt act medical in scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;
e) prin îngrijiri terminale se înțelege îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibila îmbunătățirea prognozei fatale a stării de boala, precum si îngrijirile acordate in apropierea decesului.
ART. 2
Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.
ART. 3
Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fără nici o discriminare.

Prezentare

Colegiul Medicilor Dentişti din România se organizează şi funcţionează în baza legii 95/2006, Titlul XIII, ca persoană juridică de drept public, având ca principal obiect de activitate apărarea, controlul şi supravegherea exercitării profesiunii de medic dentist, ca profesie liberală de practică publică autorizată, aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei.

Contact

CMS Harghita
Cod fiscal: 17371852

Sediul: Bld. Timișoarei nr. 4, et.1
Program de lucru al colegiului
Luni - Vineri 9:30 - 15:00

Telefon: 0266 31 44 15
E-mail: cmdrhr@gmail.com